ZBER TRIEDENÉHO ODPADU – harmonogram

Mesto Komárno oznamuje cteným občanom, že triedený zber jednotlivých zložiek komunálneho odpadu (papier, plasty+kovy+VKM, sklo, odpad zo záhrad) pokračuje v rodinnej zástavbe v nasledovných termínoch:

od 07. marca – do 11. marca 2022 (POZOR! Vykladajte len BIOODPAD!)=1 vrece

od 21. marca – do 25. marca 2022 (papier, plasty+kovy+VKM, sklo, bioodpad)=4 vrecia

od 04. apríla – do 08. apríla 2022 (POZOR! Vykladajte len BIOODPAD!)=1 vrece

od 18. apríla – do 22. apríla 2022 (papier, plasty+kovy+VKM, sklo, bioodpad)=4 vrecia

od 02. mája – do 06. mája 2022 (POZOR! Vykladajte len BIOODPAD!)=1 vrece

od 16. mája – do 20. mája 2022 (papier, plasty+kovy+VKM, sklo, bioodpad)=4 vrecia

od 30. mája – do 03. júna 2022 (POZOR! Vykladajte len BIOODPAD!)=1 vrece

Naplnené vrecia vyložte spolu s vašou zbernou nádobou (do ktorej ukladáte zmesový komunálny odpad) v hore uvedenom termíne v obvyklý deň odvozu komunálneho odpadu vo vašej lokalite. Zber odpadu zo zberných nádob a zber vriec s triedeným odpadom sa bude vykonávať osobitnými vozidlami spoločnosti Clean City s.r.o. Vyloženie vriec mimo dňa odvozu v hore uvedených intervaloch je zakázané!

Dôležité upozornenia:
každá domácnosť má nárok na max. 4 + 1 vrecia mesačne (v závislosti od počtu vyložených naplnených vriec),
– v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Komárno č. 9/2016 o odpadoch sa odpad zo záhrad prednostne kompostuje na mieste vzniku! Vzniknutý kompost je použiteľný na prihnojovanie trávnikov a záhrad,
– triedené zložky komunálneho odpadu je možné bezplatne odovzdať aj na zberovom dvore na Harčášskej ceste.

O podrobnejšie informácie môžete požiadať osobne na Odbore rozvoja a životného prostredia MsÚ v Komárne, alebo na telefónnom čísle: 035/28 51 362

Zber triedeného odpadu vykonáva spoločnosť CLEAN CITY, s.r.o.

Share this…
Share on Facebook

Facebook

You may also like...