ZBER TRIEDENÉHO ODPADU – harmonogram

Mesto Komárno oznamuje cteným občanom, že triedený zber jednotlivých zložiek komunálneho odpadu (papier, plasty+kovy+VKM, sklo, odpad zo záhrad) pokračuje v rodinnej zástavbe v nasledovných termínoch:

od 20. februára – do 24. februára 2023 (papier, plasty+kovy+VKM, sklo, bioodpad)=4 vrecia

od 06. marca – do 10. marca 2023 (POZOR! Vykladajte len BIOODPAD!)=1 vrece

od 20. marca – do 24. marca 2023 (papier, plasty+kovy+VKM, sklo, bioodpad)=4 vrecia

od 03. apríla – do 07. apríla 2023 (POZOR! Vykladajte len BIOODPAD!)=1 vrece

od 17. apríla – do 21. apríla 2023 (papier, plasty+kovy+VKM, sklo, bioodpad)=4 vrecia

od 01. mája – do 05. mája 2023 (POZOR! Vykladajte len BIOODPAD!)=1 vrece

od 15. mája – do 19. mája 2023 (papier, plasty+kovy+VKM, sklo, bioodpad)=4 vrecia

od 29. mája – do 02. júna 2023 (POZOR! Vykladajte len BIOODPAD!)=1 vrece

Naplnené vrecia vyložte spolu s vašou zbernou nádobou (do ktorej ukladáte zmesový komunálny odpad) v hore uvedenom termíne v obvyklý deň odvozu komunálneho odpadu vo vašej lokalite. Zber odpadu zo zberných nádob a zber vriec s triedeným odpadom sa bude vykonávať osobitnými vozidlami spoločnosti Clean City s.r.o. Vyloženie vriec mimo dňa odvozu v hore uvedených intervaloch je zakázané!

Dôležité upozornenia:
každá domácnosť má nárok na max. 4 + 1 vrecia mesačne (v závislosti od počtu vyložených naplnených vriec),
– v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Komárno č. 9/2016 o odpadoch sa odpad zo záhrad prednostne kompostuje na mieste vzniku! Vzniknutý kompost je použiteľný na prihnojovanie trávnikov a záhrad,
– triedené zložky komunálneho odpadu je možné bezplatne odovzdať aj na zberovom dvore na Harčášskej ceste.

O podrobnejšie informácie môžete požiadať osobne na Odbore rozvoja a životného prostredia MsÚ v Komárne, alebo na telefónnom čísle: 035/28 51 362

Zber triedeného odpadu vykonáva spoločnosť CLEAN CITY, s.r.o.

Share this…
Share on Facebook

Facebook

You may also like...