ZBER TRIEDENÉHO ODPADU – harmonogram

Mesto Komárno Vám oznamuje, že triedený zber jednotlivých zložiek komunálneho odpadu (papier, plasty+kovy+VKM, sklo) v rodinnej zástavbe v roku 2023 prebehne 1 x za 4 týždne nasledovne:

Pondelok : 22.05., 19.06., 17.07., 14.08., 25.09., 23.10., 27.11., 18.12.

Komárno : Apalská ul., Baštová ul., Bernolákova ul., Bočná ul., Hríbová ul., Hrušková ul., Konvalinková ul., Kováčska ul., Krivá ul., Kvetná ul., Lesná ul., Lipová ul., Malodunajská cesta, Malodunajské nábr., Nová ul., Okružná cesta, Platanová alej, Poľovnícka ul., Požiarnická ul., Prvá priečna, Rovná ul., Selyeho ul., Skalná ul., Stredná ul., Šípková ul., Tesárska ul., Tichá ul.,  Topoľová ul., Ul. 29. augusta, Ul. Gen. Klapku, Ul. Gy. Berecza, Ul. Holubárov, Ul. J. Péczeliho, Ul. J. Szinnyeiho, Ul. K. Nagya, Ul. Komáromi Kacza, Ul. M. Urbana, Ul. víťazstva, Úzka ul., Veľkodunajská cesta, Veľkodunajské nábr., Vodná ul., Vŕbová, Zlievarenská ul., Železničná ul.

Utorok : 23.05., 20.06., 18.07., 15.08., 26.09., 24.10., 28.11., 19.12.

Komárno : Beöthyho ul., Csokonaiho ul., Dunajská ul., Dunajské nábrežie, Elektrárenská cesta, Eötvösova ul., Gombaiho ul., Hlboká ul., Hradná ul., Jazerná ul., Jókaiho ul., Kapitánova ul., Klobučnícka ul., Komárňanská ul., Krátka ul., Kúpeľná ul., Lehárova ul., Letná ul., Lúčová ul., Majstrovská ul., Malá jarková ul., Mederčská ul., Mesačná ul., Nádvorie Európy, Nám. gen. Klapku, Nám. Kossutha, Nám. M. R. Štefánika, Nám. sv. Rozálie, Palatínova ul., Parná ul., Petőfiho ul., Pevnostný rad, Považská ul., Rozmarínová ul., Rybárska ul., Senný trh, Slnečná ul., Svätojánska ul., Svätoondrejská ul., Špitálska ul., Štúrova ul., Trstinová ul., Ul. biskupa Királya,              Ul. františkánov, Ul. J. Husa, Ul. K. Thalyho, Ul. M. Csáka, Ul. pohraničná, Ul. práce, Ul. R. Seressa,             Ul. zlatého muža, Valchovnícka ul., Veľká jarková ul., Veľký rad, Vnútorná okružná, Zámoryho ul., Zimná ul., Župná ul., Tehelňa-Ižianska cesta, Tehelňa-Novozámocká cesta, Ďulov Dvor, Malá Iža, Veľký Harčáš.

Streda : 24.05., 21.06., 19.07., 16.08., 27.09., 25.10., 29.11., 20.12.

Komárno : Bažantia ul., Bottova ul., Bratislavská cesta, Čajakova ul., Dolná ul., Družstevná ul., Fialková ul., Gútsky rad, Handlovská ul., Javorová ul., Krymská ul., Ľaliová ul., Listová ul., Murgašova ul., Muškátová, Nezábudková ul., Nitrianska ul., Orechový rad, Orgovánová ul., Plynárenská ul., Pokojná ul., Potočná ul.,        Priemyselná ul., Prievidzská ul., Prowazekova ul., Robotnícka ul., Rožná ul., Ružová ul., Slnečné nám., Šalviová ul., Tajovského ul., Topoľčianska ul., Ul. Á. Jedlika, Ul. B. Němcovej, Ul. budovateľská, Ul. G. Czuczora, Ul. Gy. Alapyho, Ul. I. Kultsára, Ul. J. Baranyaiho, Ul. J. Tubu, Ul. M. Staudta, Ul. Mateja Bela, Ul. mieru, Ul. mládeže, Ul. odborárov, Ul. pri Panoráme, Ul. priateľstva, Ul. roľníckej školy, Ul. S. Takátsa, Ul. slobody, Ul. Tolstého, Zváračská ul., Zvolenská ul., Kava, Lándor.

Štvrtok : 25.05., 22.06., 20.07., 17.08., 28.09., 26.10., 30.11., 21.12.

Nová Stráž, Čerhát, Pavel, Hadovce, Nová Osada

Triedený zber jednotlivých zložiek komunálneho odpadu nesúvisí s vyložením Vašej zbernej nádoby na zmesový komunálny odpad. Naplnené plastové vrecia je potrebné vyložiť pred rodinný dom (v určený deň odvozu) najneskôr do 6,00 hod.

Vyloženie vriec mimo dňa odvozu v hore uvedených intervaloch je zakázané!

Triedené zložky komunálneho odpadu je možné bezplatne odovzdať aj na zbernom dvore v Komárne na Harčášskej ceste. Informácie: Mestský úrad Komárno, oddelenie životného prostredia tel.: 035 2851 362

 

od 1. apríla do novembra 2023 budeme odvážať KAŽDÝ TÝŽDEŇ.

PONDELOK – mestské časti Komárna (Malá Iža, Harčáš, Veľký Harčáš, Ďulov Dvor, Hadovce, Nová Osada, Kava, Lándor, Čerhát, Pavel a Nová Stráž)

UTOROK – mesto Komárno (Letecké pole, Robotnícka štvrť atď.)

Vyloženie vriec mimo dňa odvozu v hore uvedených intervaloch je zakázané!

Každá domácnosť má nárok na max. 2 vrecia zelenej farby (v závislosti od počtu vyložených naplnených vriec)

 

Naplnené vrecia vyložte spolu s vašou zbernou nádobou (do ktorej ukladáte zmesový komunálny odpad) v hore uvedenom termíne v obvyklý deň odvozu komunálneho odpadu vo vašej lokalite. Zber odpadu zo zberných nádob a zber vriec s triedeným odpadom sa bude vykonávať osobitnými vozidlami. Vyloženie vriec mimo dňa odvozu v hore uvedených intervaloch je zakázané!

Dôležité upozornenia:

– triedené zložky komunálneho odpadu je možné bezplatne odovzdať aj na zberovom dvore na Harčášskej ceste.

O podrobnejšie informácie môžete požiadať osobne na Odbore rozvoja a životného prostredia MsÚ v Komárne, alebo na telefónnom čísle: 035/28 51 362

Zber zeleného bio-odpadu zo záhrad vykonáva KN SMART SERVIS a.s.

Zber selektívneho odpadu vykonáva spoločnosť BRANTNER.

 

Share this…
Share on Facebook

Facebook

You may also like...