KN SMART SERVIS, a.s.

Preambula

Účelom etického kódexu (d’alej len Kódex) zamestnancov KN SMART SERVIS, a.s. je vymedzit‘, posilňovat‘ a podporovat‘ žiaduce štandardy správania sa zamestnancov spolocnosti vo vzt’ahu k odberaterom, producentom, zákaznikom a spolupracovnikom a zároveň ich informovat‘ o tom, aké správanie je oprávnené od zamestnancov očakavat‘ pri výkone svojich pracovných povinnosti.

Článok 1

Zakladne ustanovenia

Kódex je zaväznou etickou normou správania sa zamestnanca spoločnosti, nadväzuje na práva a povinnosti stanovené všeobecne záväznymi právnymi predpismi. Pracovným poriadkom a etickými principmi.
Pod pojmom zamestnanec spoločnosti sa rozumie fyzická osoba, ktorá je v pracovno­ pravnom vzt’ahu k zamestnavateľovi spoločnosti KN SMART SERVIS, a.s..
Kódex je súbor pravidiel správania sa zamestnanca pri výkone práce pre spoločnost‘, ktoré je zamestnanec povinný dodržiavat‘ pri plnení pracovných povinností.

Článok 2

Základné princípy správania zamestnanca.

Zamestnanec vykonáva svoje pracovné povinnosti v súlade s Ústavou SR, zákonmi, ostatnými všeobecne záväznymi predpismi, pracovným poriadkom spoločnosti a ustanoveniami tohto kódexu.
Zamestnanec je povinný konat‘ v súlade s cieľmi a úlohami zamestnávateľa. Zamestnanec zodpovedá za svoje konanie a rozhodnutia zamestnávateľovi. Zamestnanec je povinný plnit‘ si svoje úlohy čestne, zodpovedne a svedomito, v dobrej viere a v zhode so záujmami zamestnávatel’a. Voči zákazníkom, obchodným partnerom a odberateľom vystupuje zdvorilo a s úctou, nie je však povinný znášat‘ vulgárne prejavy a urážky osôb, ktoré nedodržiavaju základné pravidlá slušného správania.
Zamestnanec svojim konaním a vzt’ahmi k spolupracovníkom vytvára na pracovisku
atmosféru založenú na spolupráci, čestnosti, férovosti, zodpovednosti, úcte a vzájomnej dôvere a solidarite. Vyhýba sa konfliktom a nevyvoláva ich.

Zamestnanec je povinny počinat‘ si tak, aby nedochádzalo ku škodam majetku a zariadeniach zamestnavateľa.
Vedúci zamestnanec nezneuživa právomoc nadriadeného voči podriadeným a okrem toho je:
Vzorom správania sa a konania pre svojich podriadených
Podporuje rozvoj schopnosti svojich spolupracovníkov
Všetci zamestnanci sa vyvarujú konaniu, ktoré by mohlo byt‘ považované za mobbing, bossing, staffing, harasment alebo šikana.
Zamestnanec musí zachovávat‘ mlčanlivost‘ o interných záležitostiach spoločnosti aj po skončení pracovného pomeru. V maximálnej miere sa snaží, aby sa pripadne problémy a konflikty riešili vo vnútri spoločnosti.

Článok 3

Konflikt zaujmov a zakaz korupcie

Zamestnanec je povinný predchádzat‘ konfliktu zaujmov, ktorý vzniká, ked‘ jeho súkromne aktivity ohrozujú záujmy spoločnosti. Ak vznikne konflikt záujmov alebo ak ma zamestnanec pochybnosti, ci sa nedostane do konfliktu záujmov, písomne predloži ziadost‘ o riešenie jeho priamemu nadriadenému.
Zamestnanec nesmie poskytovat‘ ani prijímat‘ úplatky. Musí sa snažit‘ vyhnút‘ situáciam, ktoré by ho zaväzovali splnit‘ nejakej inej osobe alebo firme želania na úkor zamestnávatel’a. Prijat‘ dar, s vylúčenim finančneho daru možno iba vtedy, ak tento dar nemá pre obdarovaného zaväzujuci charakter.


Článok 4

Oznamovacia povinnost‘
Zamestnanec je povinný bezodkladne oznámit‘ svojmu nadriadenému prípady:

konflikty záujmov, resp. nemožnosti vyhnút‘ sa im
ak je požiadaný, aby konal v rozpore s právnymi predpismi alebo kódexom
zistenia straty alebo poškodenia majetku spoločnosti
vulgárnych útokov smerujúcich voči jeho osobe pri plnení pracovných povinnosti

Článok 5

Riešenie porušenia kódexu


Jednotlivé ustanovenia kódexu majú záväzný charakter pre každého zamestnanca. Konanie v rozpore s ustanoveniami kódexu je považovane za porušenia pracovnej disciplíny v zmysle platných predpisov.

Článok 6

Záverečné ustanovenia

Kontrolu dodržiavania ustanovení tohto kódexu vykonávajú členovia predstavenstva a dozornej rady KN SMART SERVIS, a.s. v zastúpení poverenej osoby.
Tento kódex bol prerokovaný na spoločnom zasadnutí predstavenstva a dozornej rady spoločnosti dňa 8.6.2021.
Kódex nadobudla účinnost‘ dňom jeho podpísania členmi predstavenstva spoločnosti.

Komárno dňa 8.6.2021