Odvoz BIOodpadu v zimnom období

Mesto Komárno oznamuje občanom žijúcich v rodinných domoch, že biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad sa v zimnom období (mesiace december – január – február) sa odvezie v nasledovných termínoch:

  • 4. decembra 2023 (pondelok) – mestské časti Komárna (Malá Iža, Veľký Harčáš, Ďulov Dvor, Hadovce, Nová Osada, Kava, Lándor, Čerhát, Pavel a Nová Stráž),
  • 5. decembra 2023 (utorok) – mesto Komárno (Letecké pole, Robotnícka štvrť, atď.)
  • 8. januára 2024 (pondelok) – mestské časti Komárna (Malá Iža, Veľký Harčáš, Ďulov Dvor, Hadovce, Nová Osada, Kava, Lándor, Čerhát, Pavel a Nová Stráž),
  • 9. januára 2024 (utorok) – mesto Komárno (Letecké pole, Robotnícka štvrť, atď.)
  • 5. februára 2024 (pondelok) – mestské časti Komárna (Malá Iža, Harčáš, Veľký Harčáš, Ďulov Dvor, Hadovce, Nová Osada, Kava, Lándor, Čerhát, Pavel a Nová Stráž),
  • 6. februára 2024 (utorok) – mesto Komárno (Letecké pole, Robotnícka štvrť, atď.)

Každá domácnosť má nárok na max. 2 plastové vrecia (bez ohľadu od počtu vyložených naplnených vriec).

V zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Komárno č. 8/2023 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi sa odpad zo záhrad prednostne kompostuje na mieste vzniku! Vzniknutý kompost je použiteľný na prihnojovanie pôdy.

Biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad je celoročne možné odovzdať v kompostárni na Hadovskej ceste v Komárne.

Vyloženie vriec mimo dňa odvozu v hore uvedených intervaloch je zakázané!

Informácie o termínoch zberu nájdete aj na webovej stránke mesta (www.komarno.sk)

 Informácie: Mestský úrad Komárno, oddelenie životného prostredia  tel.: 035/28 51 362

Share this…
Share on Facebook

Facebook

You may also like...